Quina previsió hi ha d'implantació?

En el catàleg 2018 i 2019, han sol·licitat el servei SeTDIBA 112 ajuntaments i les 4 entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Barcelona. 

De les 116 sol·licituds presentades, 71 corresponen a municipis de fins a 1000 habitants; 31 corresponen a ens locals amb població entre 1001 i 3000 habitants i 14 més corresponen a ens locals amb població entre 3001 i 5000 habitants i EMDs.

D'acord amb les condicions d'accés aprovades al recurs "SeTDIBA: serveis de transformació digital", la implantació de SeTDIBA s'inicia amb la fase de diagnosi, que determinarà si l'ens local compleix tots els requisits per poder abordar la implantació amb èxit.

Per a prioritzar aquesta fase de diagnosi, s'ha assignat una puntuació d'acord amb els criteris que s'especifiquen a l'apartat 6 de les "CONDICIONS D’ACCÉS al recurs SeTDIBA: serveis de suport per a la transformació digital". Aquests criteris prioritzen l'inici del projecte en els ajuntaments de menor població, els ens locals on les funcions de secretaria/intervenció estan compartides, i aquells que hores d'ara no disposen de gestor d'expedients. En menor mesura també es valora pertànyer a la Xarxa d'Arxius Municipals i tenir ja implantada la metodologia e-SET.

El detall dels criteris de ponderació és la següent:

  • Municipis amb població inferior o igual a 1.000 habitants: 30 punts

  • Municipis d’entre 1.001 i 3.000 habitants: 15 punts

  • Municipis d'entre 3.001 i 5.000 habitants i EMD: 10 punts

  • Ens locals que comparteixen o acumulen funcions de secretaria-intervenció quan un d’ells tingui la metodologia e-SET implantada o sigui sol·licitada per ambdós: 25 punts

  • Ens locals sense solució de gestor digital d’expedients implantada: 15 punts

  • Ens locals amb la metodologia e-SET implantada: 5 punts

  • Ens locals que formen part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM):10 punts

Cal tenir present però, que tots els ajuntaments sol·licitants que compleixen amb els requisits són a priori beneficiaris del recurs SeTDIBA. 

Podeu consultar la llista d'ajuntaments sol·licitants del recurs SeTDIBA amb la seva puntuació per a la priorització de la diagnosi: --> llistat d'ajuntaments amb puntuació obtinguda.  

La puntuació assignada, té en compte la informació facilitada per l'ens local, a més de la informació facilitada per la Xarxa d'Arxius Municipals i pel Consorci Administració Oberta de Catalunya.

Com s'anirà implantant SeTDIBA en tots aquests ens locals?

D'acord amb l'apartat 6 de les "CONDICIONS D’ACCÉS al recurs SeTDIBA: serveis de suport per a la transformació digital" les diagnosis es realitzaran quan sigui possible agrupant els ajuntaments per grups d'implantació. 

Aquest model d'implantació s'ha iniciat el 2019 i continuarà durant el 2020 amb l'objectiu que tots els ajuntaments sol·licitants de SeTDIBA en els catàlegs 2018-19 hagin iniciat la implantació al finalitzar el 2020. 

D'altra banda, arran de la previsió del canvi en les eines de registre proveïdes pel Consorci AOC, s'ha iniciat una segona línia de treball que preveu avançar el desplegament del registre SeTDIBA en els ajuntaments que havien sol·licitat els serveis SeTDIBA. L'objectiu d'aquesta mesura és evitar una doble adaptació al canvi amb l'ús de dues plataformes de registre en un curt termini de temps. 

Què és un grup d'¡mplantació? 

Un grup d'implantació és una agrupació a efectes de gestió del projecte d'implantació de SeTDIBA d'entre 2 i 4 ens locals amb similituds en la seva complexitat organitzativa i proximitat geogràfica.

La creació de grups d'implantació permet, en el cas d'ens locals de fins aproximadament 3.000 habitants, optimitzar el temps d'implantació perquè algunes sessions es realitzen de forma conjunta en tots els ens membres del mateix grup d'implantació. Aquest sistema d'implantació s'ha testejat en el pilotatge que es va fer en 11 ajuntaments durant el 2018 i els resultats han estat satisfactoris.

En la creació de grups d'implantació s'ha prioritzat que els ens locals que comparteixen la secretaria/intervenció formin part del mateix grup. També s'ha tingut present la voluntat d'aquells ajuntaments que de forma espontània han expressat la seva voluntat de fer grup amb d'altres ens locals.

Quins són els primers ens a iniciar la diagnosi i implantació?

En el següent mapa, podreu fer el seguiment dels ens locals que ja tenen implantat SeTDIBA (en verd), els que es troben en procés d’implantació o programats (en groc els ens on s'està implantant de forma parcial; en taronja els que on s'està implantant de forma completa) o pendents de programació (en vermell). 

Aquesta previsió varia en funció de l’evolució del ritme de les implantacions, dels recursos tant propis com aliens destinats al projecte, així com de la variació dels calendaris derivats de les necessitats organitzatives dels ens beneficiaris. El Gabinet d’Innovació Digital informarà amb periodicitat trimestral a través d'aquest canal (setdiba.diba.cat) dels eventuals canvis en la previsió que es puguin produir. 

En aquest sentit, des del Gabinet d'Innovació digital es compta amb la contractació de recursos externs i amb la col·laboració dels consells comarcals per poder accelerar la implantació de SeTDIBA.