Novetats del catàleg 2021 relatius a la implantació de la gestió digital

El catàleg de serveis 2021 presenta nous recursos i algunes novetats en els recursos existents en els àmbits de la gestió digital. 

Com a novetat, s'ofereixen dos nous recursos: 

  • Suport al a ciutadania en la tramitació electrònica
  • Impuls de la gestió digital i el govern obert municipal a tavés de les comarques

El recurs Suport al a ciutadania en la tramitació electrònica consisteix en la prestació a la ciutadania dels ens locals SeTDIBA d'un servei suport telefònic per a la tramitació pel canal digital. Aquest recurs té per objectiu donar un suport especialitzat als ciutadans per afavorir l'ús del canal digital i alliberar la pressió de les oficines d'atenció ciutadana dels ens locals beneficiaris de SeTDIBA. 

El recurs Impuls de la gestió digital i el govern obert municipal a través de les comarques  té per objectiu col·laborar en el finançament dels serveis de suport de proximitat en matèria de transformació digital i de govern obert desenvolupats pels consells comarcals envers els municipis de menys de 5.000 habitants.

La coordinació i col·laboració entre la Diputació i els consells comarcals vinculada a aquest recurs de catàleg s’articula mitjançant la Xarxa de Suport al Govern Digital (XSGD). La XSGD és una agrupació voluntària formada per la Diputació de Barcelona i per tots aquells consells comarcals de la seva demarcació que presten serveis de suport a l’administració digital i la transparència dels ajuntaments de la respectiva comarca. La XSGD té com objecte l’impuls, suport i acompanyament als ajuntaments de la demarcació de Barcelona, per a la realització dels processos de canvi en la gestió interna, en les relacions interadministratives i en la relació amb la ciutadania que comporta l’aprofitament de les potencialitats de l’ús dels mitjans electrònics.

D'altra banda, es mantenen en el catàleg 2021 alguns recursos ja presents en el catàleg 2020.

El recurs Promoció del canal electrònic en la relació amb les entitats i les empreses presenta importants canvis. D'una banda, el podran sol·licitar els consells comarcals (per a organitzar tallers per als municipis de fins a 10.000 habitants) i ajuntaments d'entre 10.001 i 50.000 habitants. Augmenta la dotació econòmica per ens local i es simplifica el procés de sol·licitud. Trobareu més informació sobre aquest recurs a: http://setdiba.diba.cat/node/322   

El recurs SeTDIBA: serveis de suport per a la transformació digital es manté en els mateixos termes que anys anteriors. Varia el periode de sol·licitud que serà de l'1/2/2021 al 30/4/2021 i només estarà accessible per a ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants i entitas municipals descentralitzades que no disposin de gestor d'expedients. 

 Es manté el recurs de suport econòmic SeTDIBA: migració de documents i solucions d'administració digital Aquest recurs està adreçat als ens locals que ja són beneficiaris de SeTDIBA i que estan pendents de migració de les seves dades a les eines SeTDIBA. Aquest recurs està obert fins el 30/9/2021. 

Trobareu la informació detallada de cada recurs en el fitxer adjunt. 

Properament, es realitzaran sessions informatives per a cadascuna d'aquests recursos.