Seguiment del projecte

Seguit us podeu descarregar el manual d'instruccions respecte com emprar FIRMADOC (el gestor d'expedients del projecte SeTDIBA) en relació al seguiment de les implantacions als diferents ens locals que teniu assignats.