Sessió 12 - Tancament implementació projecte SeTDIBA

Sessió grupal de tancament, en la que es presenten els indicadors de seguiment de tot el projecte per cadascun dels ens locals i també pel grup d'implantació.

S'analitzen els resultats dels indicadors obtinguts i es proposen accions de millora, si s'escau, i indicadors recomanats de seguiment per als ens locals.

Per aquesta sessió us facilitem els següents materials: