Sessió 5 - Arrencada del registre

Sessió pràctica a les instal·lacions de l'ens local per tal de posar en marxa ACCEDE. Es treballa directament sobre l'entorn de producció, amb dades reals, i emprant els ordinadors dels treballadors que realitzen tasques de registre.

Més enllà de la mecanització de dades de registre, la sessió ajuda a afiançar els nous mètodes de treball que implica la metodologia e-SET, les tipologies documentals i revisa la integració del registre amb les eines de l'AOC (e-tauler, e-notum, e-tram i EACAT principalment).