Com ens ha afectat la pandèmia als serveis digitals

Durant el 2020 les mesures estrictes de confinament domiciliari han intensificat l'ús del canal digital. Les dades de la tramitació electrònica en el global dels ens locals beneficiaris de SeTDIBA així ho posen de manifest.

Durant el 2020 el 81% de les entrades han estat telemàtiques (respecte al 72% del 2019), el que van suposar més de 122.000 peticions de ciutadans i empreses per aquest via a ens locals SeTDIBA. Durant el mes de març de 2021 el percentatge mitjà d’entrades telemàtiques ja ha estat del 82%.

També les comunicacions i notificacions emeses des dels ens locals cap a la ciutadania han mantingut aquesta tendència. Al 2020 el 79% de les sortides de documentació han estat telemàtiques (respecte al 64% 2019). Veiem com aquest augment continua aquest 2021, on el percentatge mitjà d’entrades telemàtiques el darrer mes de març és del 84%.

Per ajudar a consolidar aquesta tendència, des de l'Àrea d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial s'ofereixen recursos tècnics i econòmics que tenen per objectiu la construcció d'una societat inclusiva en l'ús del canal digital. En el cas dels ens locals beneficiaris de SeTDIBA, a través del recurs de catàleg Suport a la ciutadania en la tramitació electrònica, la Diputació ofereix un servei de suport gratuit tant per a l'ens local com per al ciutadà, que vol ajudar a tots els col·lectius socials en l'ús del canal digital amb la seva administració de proximitat. 

Trobareu més informació sobre aquest recurs al catàleg https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/fitxa?id=21282


D'altra banda, a través del recurs de catàleg Promoció del canal electrònic en la relació amb les entitats i les empreses prestem suport econòmic als ens locals de fins 50.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats i consorcis locals. per aproximar empreses, entitats i altres col·lectius obligats a la tramitació electrònica, a través de tallers pràctics. 

Trobareu més informació sobre aquest recurs al catàleg https://setdiba.diba.cat/tallers-de-promocio-del-canal-electronic-per-entitats-empreses