Com acomplir les recomanacions de l'Oficina Antifrau de Catalunya sobre la transparència durant l'estat d'alarma (COVID-19)?

Segons l'Oficina Antifrau de Catalunya, la destinació substancial de recursos públics destinats a frenar la pandèmia COVID-19 i els seus efectes pot generar incentius per a persones o organitzacions decidides a extreure'n profit privat d'aquesta situació excepcional. D'altra banda, la rapidesa amb què cal actual i obtenir resultats en pro de l'eficàcia poden activar mecanismes i formes de tramitació administrativa excepcionals (urgència, emergència) que disminueixen els nivells de transparència, relaxen els sistemes de formalització de les decisions i afebleixen els sistemes ordinaris de supervisió i control. 

En aquest apartat us donem les claus per, amb la informació que habitualment incorporeu al gestor d'expedients, contribuir al compliment de les recomanacions de l'Oficina Antifrau de Catalunya. La publicació d'aquesta informació us permetrà, d'una banda, donar transparència a l'activitat de l'ajuntament durant del COVID-19 i d'una altra, difondre als mitjans de comunicació l'activitat desenvolupada per l'ajuntament. 

Aquest apartat aborda només una part de les recomanacions elaborades per l'Oficina Antifrau. Recordeu que podeu consultar més informació a la comunitat de Transparència i govern obert: http://governobert.diba.cat/node/446

1. Recomanacions de l'Oficina Antifrau que es poden gestionar des de SeTDIBA

1.1. Crear espais específics COVID-19 dins els portals de la transparència intel·ligibles per a qualsevol persona

En aquest sentit us recomanem publicar la informació relativa al COVID de forma destacada, aprofitant els apartats ja creats i coneguts pel ciutadà (contractació, convenis, ajuts, etc.).

Dins l'àmbit Contractes convenis i subvencions del portal de transparència, podreu publicar de forma concentrada la informació relativa a la contractació i concessió d'ajuts arran de la COVID19.

1.2. Organitzar i presentar la informació de forma que faciliti el retiment de comptes. 

Us recomanem que seguiu els passos a Com identificar i extreure les dades relatives a la COVID-19 per publicar en el portal de transparència, i doneu transparència a aquesta informació en un format que permeti la seva consulta i tractament (per exemple, full de càlcul).

En la mesura del possible, feu un tractament gràfic que acompanyi a la publicació de dades per facilitar la compresió del ciutadà. 

1.3. Publicar els informes previs emesos per les unitats tècniques responsables de cada àmbit material. 

En aquest sentit, per tal de no generar un excés d'informació que dificulti a la seva comprensió al ciutadà i facilita l'actualització ràpida de la informació, es recomana recordar al ciutadà que pot exercir el dret d'accés a la informació pública per consultar l'expedient.

"Recordeu que en virtud del dret d'accés a la informació pública, podeu sol·licitar l'accés a l'expedient (que conté els informes previs) de forma telemàtica indicant l'expedient que voleu consultar a: [enllaç al tràmit d'Accés a la informació pública o, si en el teniu activat, a la instància genèrica]"

1.4. Garantir la traçabilitat

En aquest sentit, recordeu que els tràmits de l'expedient ens permeten incorporar informació de la presa de decisions urgent, especialment quan aquestes decisions, fruit de la situació d'emergència s'han pres de forma verbal fora del procediment administratiu.

Per exemple, si heu demanat oferta de preus de marcaretes a varis proveïdors per telèfon però no disposeu del document de l'oferta econòmica, feu-ho constar en el tràmits. 

Un altre exemple, si l'expedient s'ha incoat de forma verbal o per correu electrònic, incorporeu la informació en el tràmit d'incoació donant el màxim de dades possible (qui ha incoat l'expedient, quan, i amb quin termes). 

1.5. Vetllar per la transparència de l'actuació de l'administració en relació a la COVID-19

L'Oficina Antifrau recomana de forma expressa incorporar als portals de transparència la informació: 

  • actuacions destinades a atendre necessitats (subvencions, ajuts, prestacions de qualsevol naturalesa).

  • visió conjunta i acumulada dels contractes tramitats sense publicitat, indicant si s'han publicat per emergència, i especificant el tipus del contracte, l'objecte, la justificació de la necessitat de contractar, la durada, l'adjudicatari i l'import d'adjudicació.

Consulteu la Q+F: Com identificar i extreure les dades relatives a la COVID-19 per publicar en el portal de transparència per a més informació
1
Temes:
#EmQuedoACasa
1
Categories:
#EmQuedoACasa