Un regidor que no forma part del Govern ha de tenir accés a la totalitat de l’expedient aue es porta al Ple?

La Comissió de Garanties d'Accés a la Informació Pública (GAIP) ha resolt en el dictamen 7/2019 que els membres del Ple tenen dret d’accés a la documentació relativa als diversos punts de l’ordre del dia, des del moment de la convocatòria de la sessió.

El dictamen considera que aquesta documentació ha d’incloure, com a mínim, l’expedient íntegre de cada assumpte i, en qualsevol cas, tots els antecedents en poder de l’Ajuntament que serveixin per fonamentar el debat i la votació, tot assegurant als membres de l’oposició la possibilitat de participar en el debat en condicions d’igualtat de coneixements sobre l’assumpte en qüestió amb els membres del govern municipal.

Podeu accedir als fonaments jurídics d'aquest dictàmen al document adjunt a aquesta notícia. 

Per poder resposta amb les eines SeTDIBA, hi ha diferents opcions que vam documentar a l'apartat: Com compartir l'expedient de la sessió del Ple?