5. Incorporeu el codi segur de verificació als tràmits de la seu electrònica