sessió informativa SeTDIBA

Sessió informativa sobre SeTDIBA

Durant el segon semestre de 2020 està previst iniciar la implantació dels serveis SeTDIBA en els ens locals beneficiaris que requereixen de migració de dades des d'altres gestors d'expedients. en la sessió del dia 14 de juliol es va tractar en concret, la migraciód es de Gestiona.

2