informes

Tipus documental: "informe de fiscalització" vinculat al llibre anual "Auditories internes de fiscalització"

Fins ara, el gestor d'expedients generava un llibre oficial per a cadascun dels 3 tipus de documents següents: 

  • Decrets i resolucions: DECRETS (TD01-011)
  • Actes de Ple: ACTA PLE (TD10-010)
  • Actes de la Junta de Govern Local: ACTA JUNTA GOVERN LOCAL (TD10-010)

Recentment, s'hi ha afegit l'Informe de Fiscalització: INF_FISC (TD13-013)

Com han de lliurar els informes els tècnics externs de l'Ajuntament?

Els tècnics externs dels ajuntaments han de treballar amb les eines del projecte SeTDIBA, tot i que tenen normalment un rol més acotat que els treballadors que son tramitadors habituals. 

Quan els impulsors dels expedients fan arribar un tràmit al tècnic extern, aquest pot accedir a l'expedient per treballar-hi i incorporar a la tramitació electrònica de l'expedient els documents tècnics que consideri.