ANONITMITZAR; LOPD;

Anonimització: Tracte de dades personals i dades sensibles

Les corporacions locals han de publicar actes administratius que contenen dades personals, com per exemple els beneficiaris de subvencions o ajudes públiques, resolució d’admesos i exclosos, etc. La finalitat d’aquesta publicitat és donar transparència a l’actuació administrativa amb l’objectiu que qualsevol persona tingui coneixement de l’actuació i també de les persones afectades o beneficiàries per l’acte administratiu.