Anonimització: Tracte de dades personals i dades sensibles

Les corporacions locals han de publicar actes administratius que contenen dades personals, com per exemple els beneficiaris de subvencions o ajudes públiques, resolució d’admesos i exclosos, etc. La finalitat d’aquesta publicitat és donar transparència a l’actuació administrativa amb l’objectiu que qualsevol persona tingui coneixement de l’actuació i també de les persones afectades o beneficiàries per l’acte administratiu.

 

La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en la disposició addicional setena regula com s’ha de fer aquesta publicació:

 

Quan sigui necessària la publicació d' un acte administratiu que contingués dades personals de l' afectat, s' hi identificarà mitjançant el seu nom i cognoms, afegint quatre xifres numèriques aleatòries del document nacional d' identitat, d' identitat d' estranger, passaport o document equivalent.

 

En aquest cas s’aplicarien les recomanacions provisionals de les autoritats de control ja mencionades en l’apartat anterior, és a dir, publicar, a més del nom i cognoms, els següents quatre dígits del DNI o equivalents:

 

  1. NIF amb format 12345678X: es publicaran els dígits que ocupin les posicions quarta, cinquena, sisena i setena. Exemple ***4567**

 

  1. NIE amb format L1234567X, es publicaran els dígits que ocupin les posicions (evitant el primer caràcter alfabètic) quarta, cinquena, sisena i setena. Exemple ****4567*

 

  1. Un passaport amb format ABC123456, es publicaran els dígits que ocupin les posicions (evitant els de caràcter alfabètic) tercera, quarta, cinquena i sisena. Exemple ***3456

 

  1. Altre tipus d’identificació, que contingui almenys 5 dígits numèrics (numerant els dígits d’esquerra a dreta i evitant els de caràcter alfabètic) es publicaran els dígits que ocupin les posicions quarta, cinquena, sisena i setena.

 

  1. Altra identificació, diferent del passaport, amb més de 7 dígits numèrics s’han d’enumerar tots els caràcters, també els alfabètics, i es publicaran els que ocupin les posicions quarta, cinquena, sisena i setena.

 

Els caràcters no publicats se substituiran per asterisc.

 

Cal indicar que, si la publicació de l’acte administratiu fa referència a col·lectius vulnerables (risc socioeconòmic,...), els actes s'han de publicar d'una forma anonimitzada i agregada tenint present que no s'ha de poder identificar en cap cas la persona afectada.