Eina de registre

Com creo l'adreça d'un tercer, normalitzada o no normalitzada?

En el moment de crear o modificar un tercer, el mòdul de tercers requereix de vincular un domicili. Si el domicili no existeix a la base de dades, caldrà donar-lo d'alta.

Els domicilis es mantenen en una estructura de dades independent que ens permet reaprofitar els domicilis donats d'alta per a vincular-los a persones.

Des del registre, podeu accedir a les pantalles de creació/modificació de domicilis seguint els següents passos: 

1. Des de la pantalla de creació d'una anotació, cal seleccionar la icona de la lupa per consultar tercers. 

Eina de registre

En aquest bloc trobareu les preguntes més freqüents referents a l'eina de registre, per tant, tots aquells dubtes que fan referència a la gestió d'anotacions: la creació i modificació d'anotacions, l'extracció de llistats, la gestió de les anotacions telemàtiques, entre d'altres.

 

Com puc reutilitzar en el registre documents que el ciutadà ha aportat anteriorment?

L’article 53 de la Llei 39/2015 reconeix als ciutadans el dret a no presentar dades i documents que ja estiguin en poder de les administracions públiques o que hagin estat elaborats per aquestes.

1

Com puc veure l'estat de les notificacions i comunicacions enviades a e-NOTUM?

Quan una notificació o comunicació no s'ha pogut comunicar a e-NOTUM, l'administrador de l'ens rep un correu electrònic en el que s'informa d'aquesta incidència. 

Independentment d'aquest avís per correu electrònic, podeu fer seguiment de l'estat de les notificacions des d'ACCEDE. 

1

Preguntes més freqüents

 

Les preguntes més freqüents recopilen en forma de qüestió els aspectes que generen més dubtes durant la implantació de SeTDIBA i les preguntes que de forma reiterada arriben al servei de suport. 

Aquestes qüestions estan classificades en els següents àmbits: