Documents

ELECTES: m'incorporo com electe i no sé com gestionar expedients. Com ho puc fer?

Recentment us heu incorporat a un ens local que treballa la gestió municipal amb el projecte SeTDIBA?.

Potser és el primer cop que preneu contacte amb l'administració digital des de la visió del projecte de la Diputació de Barcelona i per això volem facilitar-vos el camí amb aquestes breus vídeos en format píndola en les quals us podeu apropar de manera autònoma, en el moment que us vagi millor, als 3 pilars bàsics d'aquest projecte integral: mètode de treball, sistemes d'informació i recursos de continuïtat.

1

Enviar fitxers comprimits (.zip/.rar) amb una notificació electrònica

Hola SeTDIBERS,

 

Avui ens agradaria ensenyar-vos com enviar i obrir contingut emmagatzemat en un fitxer comprimit a través d'una notificació electrònica.

En el primer dels passos, cal tenir un arxiu del tipus ZIP o RAR que son els dos tipus d'arxius comprimits més coneguts i més utilitzats. Nosaltres en aquest cas tenim un arxiu .ZIP en el qual hi tenim altres arxius.

 

Publicació d'actes de ple que contenen dades personals

Les actes dels plens de les administracions locals, s'han de publicar íntegrament a la Seu Electrònica (art. 10.2 de la Llei 29/2010 de l’ús de mitjans electrònics del sector públic).

Cal informar l'adreça postal per diligenciar una anotació d'entrada?

 

Quan un ciutadà inicia un tràmit electrònic al vostre ens, ho fa utilitzant el servei eTRAM de l’AOC. Mitjançant el servei d’integració del MUX de l’AOC es realitza l’apunt al vostre gestor de registre per iniciar la tramitació.

A la versió eTRAM2.0,  no és obligatori informar el domicili  postal, per part del ciutadà,  al tractar-se d’una comunicació telemàtica. No obstant això, durant un temps ha estat necessari que l'ens local informés una adreça postal,  per poder fer la diligència.

Sabíeu que podeu enviar el justificant de l'anotació registral per correu? Us ho expliquem!

Hola SeTDIBERS,

Com bé ja sabreu, el rebut d'entrada és la garantia que la ciutadania disposa com a evidència d'haver presentat una sol·licitud a una oficina registral. Fins ara nosaltres hem recomanat que aquest rebut s'imprimeixi i s'entregui. Però avui ens agradaria ensenyar-vos una altra manera que bé pot substituir la impressió sempre i quan la ciutadania i els mitjans ho permetin

En el procés d'efectuar un registre d'entrada, quan hem fet la diligència, s'obre aquesta finestra:

Podem rebutjar trameses rebudes?

Sí, podem rebutjar les entrades rebudes per EACAT-SIR, en canvi, les entrades rebudes per registre d’ACCEDE haurem de seguir un altre procediment.

Us ho expliquem en aquest article:

  • ENTRADES SIR (Sistema d'Interconnexió de Registres)

Accedim a EACAT per veure els enviaments que ens hagin fet des d’ens de fora de Catalunya, a qualsevol de les trameses en estat Pendent. Premem damunt de la tramesa en qüestió, i seleccionarem les diverses opcions que el sistema ofereix.

Registre de documentació adreçada a altres administracions

Si un ciutadà ve presencialment al nostre ens per tal d’adreçar un escrit a una altra administració, no caldrà que el donem d’alta a tercers, ni generem apunt al nostre registre. 

L'eina va molt lenta? Vols guanyar rapidessa?. Eliminant els avisos millorarà el seu rendiment

En el cas de que el gestor d'expedients us vagi lenta, podeu guanyar rapidesa eliminant els avisos.

Haureu d'anar dintre del gestor d'expedients FIRMADOC a: SESSIÓ/PREFERÈNCIES/AVISOS

 

I quan s'obri la finestra de la Configuració d'avisos desmarcar totes les subscripcions a avisos i DESAR. Si en algun moment volem tornar a configurar avisos ho podrem fer des d'aquesta mateixa finestra.

Hem de fer una diligència quan no tenim quòrum a una sessió del ple?

 

L'article 109.2  del ROF (Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals) diu  que si NO se celebra la sessió per manca d'assistents, o un altre motiu, el secretari ha de suplir l'acta amb una diligència autoritzada amb la seva firma, en què ha de consignar la causa i els noms dels concurrents i dels que hagin excusat la seva assistència.

Com fer alta i modificació de Tercers?

Si necessiteu fer una alta o modificació de Tercers podeu visualitzar aquest vídeo-píndola.

https://setdiba.diba.cat/videos/tercers-accedir-alta-modificacio