Hem de fer una diligència quan no tenim quòrum a una sessió del ple?

 

L'article 109.2  del ROF (Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals) diu  que si NO se celebra la sessió per manca d'assistents, o un altre motiu, el secretari ha de suplir l'acta amb una diligència autoritzada amb la seva firma, en què ha de consignar la causa i els noms dels concurrents i dels que hagin excusat la seva assistència.

Això vol dir que sempre que no celebrem una sessió s'ha de constatar amb una diligència?

  • Per a la constitució vàlida del ple es requereix l'assistència d'un terç del nombre legal dels membres de la corporació, que mai no pot ser inferior a tres. Aquest quòrum s’ha de mantenir durant tota la sessió. En tot cas es requereix l'assistència del president i del secretari de la corporació o dels qui legalment els substitueixin.
  • Si en primera convocatòria no hi ha el quòrum necessari, la sessió s’entendrà convocada automàticament dos dies després, a la mateixa hora.
  • Si en aquesta segona convocatòria hi ha quòrum, la sessió es celebrarà i no caldrà suplir l'acta amb una diligència.

Conclusió: Només caldrà suplir l'acta amb una diligència en el cas que la sessió no se celebri,  ni en primera ni en segona convocatòria, tant si la sessió és ordinària com extraordinària.