Què són els expedients acumulatius i quan s'han de crear? (Versió Consells Comarcals)

Els expedients acumulatius són aquells que es poden crear per agrupar documents de les mateixes característiques i que per la seva rellevància jurídica no cal crear un expedient per a cada un d’ells. Els criteris per obrir aquests tipus d’expedients són:

  1. Document que no tenen una continuació en la tramitació i que no tenen rellevància jurídica per l’ens, per exemple informacíó publicitària, etc.
  2. Documents que provenen de SICALWIN, per exemple els documents comptables de pagament van a la carpeta de manaments de pagaments.

Aquets expedient tenen una duració de temps determinada, el període de temps dependrà del volum documental que s’acumuli en aquest expedient. Així, per exemple, l’expedient de la  correspondència d’entrada  pot durar tot l’any, tot un trimestre o tot un  mes, segons el volum que hi hagi.

Es poden fer expedients acumulatius de les següents sèries:

Funció

Grup Sèrie Condició

01

01.15 1259 Correspondència de sortida

01

01.15 1260 Correspondència d'entrada

02

02.03 3019 Registre d'entrada de documents adreçats a altres administracions o organismes

02

02.04 1334 Publicació d'anuncis i edictes de tercers tramesos al tauler d'anuncis de la corporació local
       
       

Es poden fer expedients acumulatius de les següents sèries si es compleix la condició indicada:

Funció Grup Sèrie Condició Quan?
02 02.03 1292 Registre de certificats/ Certificats Certificats que no tenen un expedient
06 06.05 2376 Comunicats de treball de la brigada Si només hi ha el comunicat
07 07.03 2497 Recollida de mobles i andròmines Si només hi ha el comunicat

Recordeu que qualsevol consulta sobre en quins casos es poden crear expedients acumulatius s'ha d'adreçar al vostre arxiver o a arxiu.setdiba@diba.cat