Perquè, de vegades, fallen les notificacions?

Hem analitzat les notificacions electròniques enviades durant tot el 2019, i en concret, hem analitzat perquè en el 6'85% dels casos donen error en l'enviament. 

El 80% d'aquests errors es poden preveure i reduir tenint present els següents 4 principis. 

1. Les notificacions a altres administracions públiques i a totes les entitats del sector públic no s'envien per e-NOTUM. Si es tracta d'administracions catalanes, s'han d'enviar per EACAT. Si es tracta d'administracions de la resta de l'estat espanyol, l'enviament s'ha de fer a través del SIR. Podeu ampliar la notícia a la notícia Notificacions electròniques: per EACAT o per e-NOTUM?  http://setdiba.diba.cat/node/85

2. El pes màxim dels adjunts d'e-NOTUM és d'1MB per fitxer, amb un màxim de 4 adjunts (més el rebut que genera). 

3. Comproveu que les dades del destinatari siguin correctes (mail i CIF). En un 11% dels casos aquestes dades són incorrectes.

4. Reduïu el nom dels fitxers. e-NOTUM permet una extensió màxim de 100 caràcter en el nom del fitxer.