Eina de gestor d'expedients

Com estructuro els expedients que contenen documentació de despesa?

Els expedients de gestió comptable, especialment els relatius a gestió de la despesa, generen sovint dubtes tant als tramitadors com als tècnics que gestionen el pressupost amb l'eina de comptabilitat. 

Durant el 2021 s'ha iniciat la integració de SICALWIN amb les eines SeTDIBA. Aquesta integració requereix d'assolir un model de gestió de la documentació de despesa d'acord amb la metodologia eSET que expliquem en les següents píndoles. 

9

Com gestiono documents i expedients de padró?

On he de guardar el volant o certificat de padró, a l'aplicació de padró o al gestor d'expedients?

El gestor d'expedients del projecte SeTDIBA encara no està integrat per complet amb l'aplicació de padró que gestiona la majoria dels municipis de la demarcació de Barcelona.

Com gestionar els expedients relatius a les sol·licituds del catàleg de serveis de la Diputació - Portal Municipal de Tràmits (PMT)

La Xarxa de Governs Locals de la Diputació de Barcelona gestiona totes les peticions de catàleg amb els ajuntaments a través del Portal de Tràmits Municipals (PMT). Mentre aquest portal no estigui totalment integrat amb EACAT, us fem una proposta de gestió de tota la documentació administrativa que genera el PMT.

L’objectiu de la següent proposta és sistematitzar la creació d’expedients derivats de l’aprovació i gestió de recursos del catàleg de la Diputació.

Com extreure la informació dels gestor d'expedients per publicar en el portal de transparència

Arran de les recomanacions que l'Oficina Antifrau va elaborar per afavorir la transparència i el bon govern durant la gestió de la COVID-19, des de SeTDIBA s'ha iniciat un treball per recopilar i extreure informació del gestor d'expedients per poder-la publicar al portal de transparència. 

En el següent vídeo es reprodueix la sessió informativa als ajuntaments SeTDIBA en relació a com recopilar i extreure aquesta informació del gestor d'expedients. 

Podeu consultar també els materials de la comunitat: 

Píndola: Modus Portasignatures en el gestor d'expedients

Us facilitem un vídeo explicatiu que us mostrarà com funciona el Modus Portasignatures del Gestor d'expedients. 

Aquesta funcionalitat de l'eina permet visualitzar la documentació que tingueu pendent de revisar o signar eficaçment. 

Desitgem que us resulti d'utilitat!

Píndola Modus Portasignatures
Play video
2

Problemes en el moment de signar un document des del gestor d'expedients?

Alguna vegada has volgut fer el tràmit de signatura i el gestor d'expedients t'ha mostrat el missatge següent?

T'ensenyem a trobar el teu certificat fàcilment: 
1. En aquesta mateixa pantalla fes clic en la segona icona: ;

Des de quin moment té validesa un document administratiu electrònic?

En l'article 26 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques s'estableix que: "S’entén per documents públics administratius els emesos vàlidament pels òrgans de les administracions públiques. Les administracions públiques han d’emetre els documents administratius per escrit, a través de mitjans electrònics, llevat que la seva naturalesa exigeixi una altra forma més adequada d’expressió i constància".

Els documents que es generen a l'E-Notum s'eliminen als 90 dies!

Si heu d'enviar una notificació electrònica a una empresa o ciutadà us recomanem que utilitzeu, preferentment, el gestor d'expedients per fer la notificació de sortida perquè el gestor d'expedients descarrega automàticament el certificat d'evidència de la notificació electrònica. És important guardar aquest el certificat d'evidència perquè és el resguard legal i, per tant, la vostra garantia conforme s'ha practicat la notificació correctament.

Els documents que es generen a l'EACAT s'eliminen als 2 anys!

Quan enviem trameses a altres organismes públics a través de la plataforma EACAT es genera el certificat d'evidència que justifica legalment que la transacció de l'enviament s'ha fet correctament. Cal tenir en compte que hi ha 2 tipus de trameses:

Thursday
14
10:30h
Juliol 2022

Grup d'implantació 37. Ajuntament de Bagà. Sessió tancament implantació projecte SetDIBA.

Sessió grupal de tancament de la implementació del projecte SeTDIBA.

Es presenten els resultats dels indicadors de seguiment del projecte i es fan recomanacions per reorientar la metodologia organitzativa emprada, si s'escau.