Des de quin moment té validesa un document administratiu electrònic?

En l'article 26 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques s'estableix que: "S’entén per documents públics administratius els emesos vàlidament pels òrgans de les administracions públiques. Les administracions públiques han d’emetre els documents administratius per escrit, a través de mitjans electrònics, llevat que la seva naturalesa exigeixi una altra forma més adequada d’expressió i constància".

Un document administratiu electrònic és l'objecte digital administratiu que conté la informació del document (dades del document i signatura de l'òrgan competent) i les dades associades a aquesta (metadades).

Un document administratiu serà vàlid des de la data que consta signat per l'òrgan competent. Per exemple, si el dia 29/08/2022 l’Alcalde signa un Decret d'Alcaldia i la Secretària el signa a l'endemà 30/08/2022, el document serà vàlid des del dia 29/08/22 que és la data de signatura de l'Alcalde, l'òrgan competent amb capacitat d'emetre el document.