Quin tipus de document m'he de descarregar del gestor d'expedients per enviar al BOPB?

Per tal, de complir amb tots els requisits dels anuncis del BOPB els documents a enviar:

 1. S’hauran de presentar directament en format .pdf, generat des d’un editor de text per tal que sigui indexable; paginat si ocupa més d’una plana.

2. Hauran d’incorporar el logotip de l’ens anunciant (en color o en blanc i negre).

3. El nom de l’anunciant complet haurà de figurar al començament del text, sempre i quan aquest no estigui incorporat al logotip.

4. És necessari que hi figuri el càrrec i el nom i cognoms de qui signa l’anunci, així com la població i la data de signatura de l’anunci.

5. La informació relativa al punt anterior ha d’aparèixer al final del text i no pot quedar en una sola pàgina.

6. No s’han de deixar espais ni pàgines en blanc dintre dels textos, han d’estar justificats i amb tamany A4.

7. S’ha d’eliminar del contingut de l’anunci qualsevol informació que no s’hagi de publicar.

 

Per tal de complir amb tots aquests requisits, doncs, serà necessari sempre us descarregueu el document amb vista original (sense metadades).