Estan obligats els càrrecs electes a rebre comunicacions electròniques?

Si ens atenem a les previsions legals, tret que l’ajuntament ho reguli en el  ROM  o  ordenança  específica,  no  podem  considerar  als regidors  inclosos  entre  les  persones  obligades a relacionar-se electrònicament amb l'ajuntament i tampoc podem interpretar que  existeix l’obligació legal de remetre als electes locals les convocatòries a les sessions de ple i la documentació pròpia dels expedients a través de mitjans electrònics. 

De fet, alguns ajuntaments ja han optat per preveure en el seu règim de funcionament intern, les comunicacions electròniques amb els membres electes i, concretament la remissió de les convocatòries de les sessions dels òrgans col·legiats per mitjans electrònics, recollint, en algún cas, la remissió de la documentació per correu electrònic corporatiu.

A tall d'exemple, us mostrem una possible redacció per preveure en el vostre règim de funcionament intern (ROM), les comunicacions electròniques amb els membres electes i, concretament la remissió de les convocatòries de les sessions dels òrgans col·legiats per mitjans electrònics:

"La convocatòria de les sessions, l'ordre del dia i la relació de propostes de les sessions es realitzarà als membres de la corporació, mitjançant notificació electrònia (e-NOTUM o aplicatiu reconegut que el substitueixi), de manera que els rebin amb una antelació mínima de cinc dies a la celebració de la sessió corresponent.

Dita comunicació electrònica, complementa i no exclou que l'exposada convocatòria, l'ordre del dia i la relació de propostes de les sessions, també seran dipositades a les bústies municipals personals de cadascun dels membres de la corporació."

En el document adjunt, s'inclou tant l'anàlisi jurídic com alguns exemples de redactat en aquesta matèria que poden ser d'utilitat pels ens locals.