Estan obligats els càrrecs electes a rebre comunicacions electròniques?

Si ens atenem a les previsions legals, tret que l’ajuntament ho reguli en el  ROM  o  ordenança  específica,  no  podem  considerar  als regidors  inclosos  entre  les  persones  obligades a relacionar-se electrònicament amb l'ajuntament i tampoc podem interpretar que  existeix l’obligació legal de remetre als electes locals les convocatòries a les sessions de ple i la documentació pròpia dels expedients a través de mitjans electrònics. 

De fet, alguns ajuntaments ja han optat per preveure en el seu règim de funcionament intern, les comunicacions electròniques amb els membres electes i, concretament la remissió de les convocatòries de les sessions dels òrgans col·legiats per mitjans electrònics, recollint, en algún cas, la remissió de la documentació per correu electrònic corporatiu.

En el document adjunt, s'inclou tant l'anàlisi jurídic com alguns exemples de redactat en aquesta matèria que poden ser d'utilitat pels ens locals.