Com crear carpetes dins d'expedients?

La creació de carpetes dins d'un expedient permet agrupar documents segons les necessitats del tramitador.

Un ús habitual és crear carpetes per agrupar els documents relacionats amb un tema o amb un interessat.

Aquest tipus d'agrupació és especialment interessant en el cas d'expedients que incorporen documentació de molts interessats (com els processos de selecció)  i també en cas d'expedients que aglutinen diferents temes, com per exemple els expedients de les sessions de Junta de Govern Local o del Ple.  

En el cas dels expedients de les sessions de Junta de Govern Local o del Ple pots ser interessant crear una carpeta amb la documentació relacionada dels expedients que es tractaran durant la sessió.

Les carpetes dins d'expedients té només efectes a nivell de visualització de la informació, però no són expedients i per tant, no es poden buscar de forma separada. 

Trobareu les instruccions per crear carpetes dins d'expedients en el document adjunt a aquest article.