Cal informar l'adreça postal per diligenciar una anotació d'entrada?

 

Quan un ciutadà inicia un tràmit electrònic al vostre ens, ho fa utilitzant el servei eTRAM de l’AOC. Mitjançant el servei d’integració del MUX de l’AOC es realitza l’apunt al vostre gestor de registre per iniciar la tramitació.

A la versió eTRAM2.0,  no és obligatori informar el domicili  postal, per part del ciutadà,  al tractar-se d’una comunicació telemàtica. No obstant això, durant un temps ha estat necessari que l'ens local informés una adreça postal,  per poder fer la diligència.

  • Aquest requisit ha estat corregit per l'AOC i, actualment,  podeu diligenciar una anotació telemàtica sense adreça postal:

 

 

  • Per contra, en el supòsit que es tracti d'una anotació presencial, sí serà necessari informar l'adreça postal:

 

En el següent enllaç us expliquem com crear l'adreça d'un tercer: https://setdiba.diba.cat/wiki/com-creo-ladreca-dun-tercer-normalitzada-no-normalitzada