Integració SICALWIN amb SeTDIBA. Perquè no podem generar documents comptables des del gestor d’expedients?

Totes aquestes tipologies corresponen a documents comptables que s’impulsen des de Sicalwin.:

CODI TIPOLOGIA

Nom SeTDIBA

ACTA_ARQ

ACTA D'ARQUEIG (TD99-051)

AVAL_SCL

AVAL DOCUMENT COMPTABLE (TD99-053)

DOC_COMP_A

DOCUMENTACIÓ COMPTABLE (AUTORITZACIÓ) (TD99-055)

DOC_COMP_AD

DOCUMENTACIÓ COMPTABLE (AD) (TD99-055)

DOC_COMP_D

DOCUMENTACIÓ COMPTABLE (D) (TD99-056)

DOC_COMP_O

DOCUMENTACIÓ COMPTABLE (O) (TD99-057)

DOC_COMP_RC

DOCUMENTACIÓ COMPTABLE (RC) (TD99-063)

DOC_COMP_REL

DOCUMENTACIÓ COMPTABLE  relacions (TD99)

MI

MANAMENT INGRÉS (TD99-060)

MP

MANAMENT PAGAMENT (TD99-059)

 

 

 

És a SCW on es fa l’operació comptable que genera el document que es guarda de manera automàtica al gestor d’expedients. A l'hora de generar aquests documents comptables, podríem dir que la integració va de SCW cap al gestor d’expedients. A l'haver-hi la integració, si introduïm “manualment” un document d’aquest tipus al gestor, SCW no detecta que existeix i, per tant, no segueix el “cicle” comptable.

Per exemple, imaginem que introduïm manualment al gestor un document tipus DOC_COMP_AD, aquest no informa a Sicalwin. Des del gestor d'expedients podria semblar que existeix un document DOC_COMP_AD, però des de SCW no existeix l’operació comptable corresponent perquè no l’ha generat el programa comptable. Això provocaria “inconsistència” i inseguretat pels usuaris. Igualment per la resta de documents comptables.

És per això, que aquest tipus de documents comptables que es generen a Sicalwin, segons l’operació comptable, no es poden inserir/generar directament al gestor d'expedients, però sí que ens els deixa consultar, perquè estan al sistema creats.

Recordeu que, a partir que tingueu Sicalwin integrat amb el gestor d'expedients, quan realitzeu operacions de despesa serà obligatori introduir el número de l'expedient administratiu. En el cas de les operacions d’ingressos i no pressupostaris serà opcional. En qualsevol dels casos si s’especifica el número de l’expedient, l’operació genera el document comptable i el guarda automàticament a l'expedient que s’hagi indicat.