S'elimina la documentació de les ofertes presentades a la PSCP ?

Efectivament, la documentació presentada pels licitadors en la Plataforma de Serveis de Contractació s'esborra de forma periòdica perque estan dissenyades per a la tramesa i recepció d’ofertes electròniques, però no constitueixen un dipòsit de la documentació que les composen. Per tant, aquesta documentació ha de ser descarregada i guardada pels òrgans de contractació, als seus gestors d’expedients.

Durant els anys 2019 i 2020, des del des del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda s’han portat a terme, de manera periòdica, procesos d’eliminació de les ofertes electròniques presentades a les dues eines integrades amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (Presentació Telemàtica i Sobre Digital).

A partir d'abril de 2021, s’habilita l’esborrat de la documentació que composa les ofertes de forma automatitzada i periòdica, una vegada transcorreguts dos mesos des del perfeccionament del contracte. És a dir aquelles que faci dos mesos, com a mínim, que han publicat:

  • Formalització.
  • Adjudicació amb la marca “Finalitzar l’expedient” en les dades bàsiques.
  • Adjudicació com a deserta.

Així, s’esborraran d’aquests expedients a PSCP, tots els documents que composen les ofertes, els documents enviats en els requeriments de documentació i els fitxers que genera l’eina (com resums i justificants).

És per aquesta raó que és important que un cop s'ha obert el sobre digital, descarregueu la documentació, la vinculeu amb l'anotació que teniu en el registre pendent de diligenciar i la gestioneu per a incorporar-la a l'expedient administratiu.