SeTDIBA integra la gestió de la documentació comptable a la tramitació ordinària dels expedients

Durant el 2021 s’ha completat la 1a fase de la integració de la gestió comptable amb el gestor d’expedients oferts ambdós per Diputació. Aquesta fase ha suposat la integració de les eines per a 16 ens locals.

Es preveu que durant el 2022 es realitzi la integració dels 74 ens locals SeTDIBA que encara no disposen d’aquest servei. La integració de les eines, a més de reduir duplicitats i aportar transparència i eficiència a la feina diària, ha permès sistematitzar amb la metodologia SeTDIBA i les polítiques de gestió documental el tractament de la documentació comptable, especialment, els documents referents a la despesa.

Per reforçar el tractament d’aquesta documentació s’han realitzat píndoles explicatives que podeu consultar al nostre canal de Youtube:

Gestió de la documentació comptable amb SeTDIBA. Píndola 0. Conceptes bàsics
Gestió de la documentació comptable amb SeTDIBA. Píndola 1. Contractes menors que cal publicar
Gestió de la documentació comptable amb SeTDIBA. Píndola 2. Contractes menors que no cal publicar

Si desitgeu rebre notificació dels propers vídeos publicats sobre aquest tema, no oblideu subscriure-us al nostre canal de youtube