Tipus documental: "informe de fiscalització" vinculat al llibre anual "Auditories internes de fiscalització"

Fins ara, el gestor d'expedients generava un llibre oficial per a cadascun dels 3 tipus de documents següents: 

  • Decrets i resolucions: DECRETS (TD01-011)
  • Actes de Ple: ACTA PLE (TD10-010)
  • Actes de la Junta de Govern Local: ACTA JUNTA GOVERN LOCAL (TD10-010)

Recentment, s'hi ha afegit l'Informe de Fiscalització: INF_FISC (TD13-013)

Aquests documents, un cop aprovats, automàticament es vinculen a un expedient anual corresponent a aquest tipus de documents:

  • Els Decrets i resolucions s'associen a Llibres de decrets d’alcaldia (sèrie 1038).
  • Les Actes de Ple es vinculen a Llibres d’actes del Ple  (sèrie 1028)
  • Les Actes de la Junta de Govern Local a  Llibres d’actes de la JGL (sèrie 1045)

En correspondència amb la nova tipologia documental "Informe de Fiscalització" es generarà un llibre anual amb sèrie 1751 "Auditories internes de fiscalització del pressupost".

Si heu de generar un expedient per altres informes financers o econòmics que no siguin els de fiscalització us recomanem que utilitzeu la sèrie 1754 "Informes financers i econòmics".

Si teniu cap dubte sobre com es genera un llibre automàticament us recomanem que consulteu l'enllaç següent.