Com han de lliurar els informes els tècnics externs de l'Ajuntament?

Els tècnics externs dels ajuntaments han de treballar amb les eines del projecte SeTDIBA, tot i que tenen normalment un rol més acotat que els treballadors que son tramitadors habituals. 

Quan els impulsors dels expedients fan arribar un tràmit al tècnic extern, aquest pot accedir a l'expedient per treballar-hi i incorporar a la tramitació electrònica de l'expedient els documents tècnics que consideri.

Per tal de treballar correctament els documents tècnics us proposem les següents pautes:

- No s'acceptarà cap document tècnic amb la signatura en paper i digitalitzada.

- S'ha d'evitar incorporar al gestor d'expedients documents signats fora del sistema, doncs no es conserven les metadades del document.

Per tal de facilitar la tasca d'aquests tècnics la Diputació ofereix formacions específiques durant la implantació del projecte SeTDIBA, que van dirigides especialment a cobrir les necessitats concretes de gestió que tenen.

Tot i aquestes pautes, la responsabilitat última de l'acompliment de la normativa en la gestió dels expedients sempre correspon als responsables municipals.