Un regidor que no forma part del Govern pot tenir accés al registre d’entrades i sortides?

La Comissió de Garanties d'Accés a la Informació Pública (GAIP) ha resolt en el dictamen 7/2019 que els membres de l’Ajuntament tenen dret a accedir al registre municipal d’entrades i sortides, sens perjudici de la necessitat d’evitar que puguin accedir a dades afectades pels límits establerts per l’article 164.3 TRLMRLC. 

Tanmateix el dictamen reconeix major intensitat d’accés a la informació municipal dels electes i les electes locals emparat en el dret de participació política reconegut per l’article 23 de la Constitució i en base al deure de confidencialitat que els imposa l’article 164 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en la línia del deure de secret de l’article 10 LOPD. 

Per tal de facilitar aquest accés a tots els regidors, des de SeTDIBA recomanem sol·licitar per a aquests usuaris el perfil Usuari consulta Registre. 

Aquest perfil permet realitzar les consultes als llibres de registre. L’única informació que es podrà visualitzar serà el número de registre, la data, el sol·licitant/destinatari, la descripció de l'assumpte i la unitat de treball destinatària  

Per tal de poder facilitar el trasllat d'aquesta informacio del registre a tots els regidors sense que aquesta informació pugui vulnerar el dret constitucional a l'honor, la intimitat personal/ familiar /a la pròpia imatge, o pugui contenir informació personal sensible, es recomana tenir present que en el camp descripció de l'assumpte de l'anotació de registre no s'ha d'incorporar detalls que puguin vulnerar aquests drets. 

En aquest sentit, la mateixa GAIP recomana donar les indicacions clares i pertinents al personal responsable, per facilitar el dret dels membres de l’oposició municipal a una informació molt idònia per a la seves funcions de control, sense perjudici excessiu per a les dades personals afectades i sense el cost d’una càrrega significativa de treball per a l’administració municipal.

Podeu accedir als fonaments jurídics d'aquest dictàmen al document adjunt a aquesta notícia.