Què són els expedients acumulatius i quan s'han de crear?

Els expedients acumulatius són aquells que es poden crear per agrupar documents de les mateixes característiques i que per la seva rellevància jurídica no cal crear un expedient per a cada un d’ells. Els criteris per obrir aquests tipus d’expedients són:

  • Document que no tenen una continuació en la tramitació i que no tenen rellevància jurídica per l’ajuntament, per exemple les informació de cursos on no assistirà cap treballador de l’ajuntament va a l’expedient de correspondència d’entrada
  • Documents que provenen de SICALWIN, per exemple els documents comptables de pagament van a la carpeta de manaments de pagaments.

Aquets expedient tenen una duració de temps determinada, el període de temps dependrà del volum documental que s’acumuli en aquest expedient. Així, per exemple, l’expedient de la  correspondència d’entrada  pot durar tot l’any, tot un trimestre o tot un  mes, segons el volum que hi hagi.

Es poden fer expedients acumulatius de les següents sèries:

Funció

Grup

Sèrie

01.

01.15

1259

Correspondència de sortida

01.

01.15

1260

Correspondència d'entrada

02.

02.03

3019

Registre d'entrada de documents adreçats a altres administracions o organismes

02.

02.04.

1334

Publicació d'anuncis i edictes de tercers tramesos al tauler d'anuncis de la corporació local

07.07.012470

Comunicats de crema

    

 

 

 

 

 

 

Es poden fer expedients acumulatius de les següents sèries si es compleix la condició indicada:

 

 

Funció

Grup

Sèrie

Condició

02.

02.03

1292

Registre de certificats / Certificats

Certificats que no tenen un expedient

02.

02.03

3029

Gestió dels consentiments per a la tramitació administrativa

Si només hi ha el consentiment

04.

04.04.

1597

Utilitzacions de béns de domini públic

Si només hi ha la sol·licitud

06.

06.05.

2376

Comunicats de treball de la brigada

Si només hi ha el comunicat.

07.

07.03.

2497

Recollida de mobles i andròmines

Si només hi ha la sol·licitud

07.

07.04.

2512

Anàlisis d'aigua d'abastiment

Si només hi ha els resultats de les anàlisis

09.09.02.2694Certificats i justificants d'empadronament i convivènciaSi només hi ha la sol·licitud

13.

13.02.

2946

Declaracions d'objectes perduts

Si només hi ha la declaració

Recordeu que qualsevol consulta sobre en quins casos es poden crear expedients acumulatius s'ha d'adreçar al vostre arxiver o a arxiu.setdiba@diba.cat