Un regidor que no forma part de la Junta de Govern Local, pot tenir accés als expedients d’aquest òrgan una vegada s’ha fet la convocatòria?

La Comissió de Garanties d'Accés a la Informació Pública (GAIP) ha resolt en el dictàmen 7/2019 que els càrrecs electes que no formen part de la Junta de Govern local tenen el dret d’accés automàtic i directe a la documentació relativa a l’ordre del dia de les sessions d’aquest òrgan a partir del moment de la seva convocatòria. 

El dictàmen considera que els regidors i les regidores que no són membres de la Junta de Govern Local tenen dret a poder consultar la documentació íntegra de tots els assumptes inclosos a l’ordre del dia d’aquest òrgan des del moment de la seva convocatòria. La satisfacció d’aquest dret no requereix sol·licitud prèvia a l’alcalde ni al personal de l’ajuntament i s’hauria de produir de forma automàtica, bé sigui podent consultar aquesta documentació a la dependència municipal assenyalada a aquests efectes (articles 1.d del ROF), o mitjançant accés directe dels i de les electes als serveis electrònics corresponents. 

Podeu accedir als fonaments jurídics d'aquest dictàmen al document adjunt a aquesta notícia. 

Les possibilitats tècniques per facilitar l'accés als càrrecs electes estan identificades en aquesta pregunta mes freqüent (referida a la documentació del ple): Com compartir l'expedient de la sessió del Ple?