Un regidor que no forma part del Govern ha de tenir accés a la totalitat de l’expedient que es porta al Ple?

La Comissió de Garanties d'Accés a la Informació Pública (GAIP) va resoldre en el dictamen 7/2019 que els membres del Ple tenen dret d’accés a la documentació relativa als diversos punts de l’ordre del dia, des del moment de la convocatòria de la sessió.

El dictamen considerava que aquesta documentació ha d’incloure, com a mínim, l’expedient íntegre de cada assumpte i, en qualsevol cas, tots els antecedents en poder de l’Ajuntament que serveixin per fonamentar el debat i la votació, tot assegurant als membres de l’oposició la possibilitat de participar en el debat en condicions d’igualtat de coneixements sobre l’assumpte en qüestió amb els membres del govern municipal.

Com a resulta d'una reclamació de l'Ajuntament de Sant Fruitòs de Bages, la mateixa comissió de GAIP en data 16 de juliol de 2021, resolució 0660, va estimar una resol que que l'expedient que conté dades especialment protegides o que afecten la intimitat de terceres persones, no és procedent facilitar-ne l'accés indiscriminat, segons l'article 164.3 TRLMRLC, que exclou aquesta mena de dades del dret d'accés dels electes locals, pel que recomanen donar accés parcial a la informació de l'expedient que li proporcioni informació no afectada pels límits de l'article anomenat. Per més informació podeu consultar-ne la resolució:  https://www.gaip.cat/ca/detall/normativa/2021-0660.