Es pot fer una única anotació de sortida per a una pluralitat de destinataris?

Tal com preveu l’article 16.3 de la LPAC, per qüestions d’ordre i de seguretat jurídica, és convenient que cada administració porti un sistema de control de sortida de Correo De Propaganda, Correo Electrónicodocuments, això és, un registre electrònic de sortida.

L’aplicatiu de gestor d’expedients que la Diputació de Barcelona ofereix en el seu programa SeTDIBA atén el marc normatiu vigent, ja que no exclou l’opció que l’ajuntament pugui fer un assentament individualitzat per a cadascun dels destinataris del document que es registra de sortida, però també incorpora la funcionalitat de fer un únic assentament de sortida per aquells actes dirigits a una pluralitat de destinataris. De manera que SeTDIBA aporta la possibilitat d’una simplificació en la tramitació del procediment, no incompatible amb els requeriments legals d’aplicació [+info]