NOVETATS 6 de JUNY 2023

Nova versió de les eines!! Ja disposem d'una versió de les eines que incorporen algunes de les propostes de millora que ens heu fet arribar i la correcció d'algunes incidències. T'ho expliquem tot en un breu video de SeTANTA segons

REQUISITS

Cal actualitzar:

 • El component de signatura AUTOFIRMA a la versió 1.8.
 • El component del scanner del registre d'entrada/sortida DYNAMSOFT

INCIDÈNCIES CRÍTIQUES RESOLTES

 • S’ha fent adaptacions per solucionar la lentitud al inserir documents al gestor d’expedients. Aquesta incidència afecta a qualsevol eina que guardi documents al gestor d’expedients, tant des del  propi gestor; registre d’entrada i sortida; comptabilitat; etc.
 • S’ha solucionat la incidència al modificar per més d’una persona un document que ha estat generat.

NOVETATS DESTACADES

 • La documentació procedent d’eTRAM tipus ADJUNT_SOL_ETRAM o ADJUNT_ADJUNT no es descarrega de forma duplicada quedant-se sense expedient associat.
 • Podeu publicar al tauler d’anuncis eTAULER des de l’opció de menú OPERACIONS à PUBLICACIONS à PUBLICAR DOCUMENT. Quan es retira la publicació, a l’expedient es descarrega automàticament  tant l’evidència de la publicació com el certificat d’exposició pública. 
 • Quan utilitzeu eNOTUM per notificar a una administració pública us apareixerà el missatge informatiu següent indicant que heu de fer servir la sortida PCI per notificar per EACAT.

 • Quan notifiqueu per eNOTUM si el títol del document supera 100 caràcters us mostrarà el missatge informatiu següent i haureu d’escurçar el títol per poder-lo notificar.

 • Podeu notificar telemàticament per eNOTUM a les entitats del tercer sector tipus Càritas o Creu Roja. Per fer-ho cal crear el tercer amb el tipus de document CIF OOPP, i des del gestor d’expedients realitzar notificació telemàtica.
 • Al realitzar una sortida per PCI cap a EACAT no apareix el missatge d’error “Error al obtenir el pdf con marcas. No se ha podido firmar con sello de órgano el fichero temporal....”
 • Les entrades telemàtiques d’eTRAM amb representant es desa correctament el segon cognom d’aquest, a la base de tercers, sense guardar-se en blanc.
 • Quan tanqueu expedients amb tràmits oberts us mostrarà el missatge informatiu següent. Per tancar l’expedient haureu de tancar prèviament els tràmits que estiguin oberts.

 • Podeu consultar l’estat de les publicacions d’anuncis a eTAULER des de l’opció de menú OPERACIONS à PUBLICACIONS à CONSULTAR INFORMACIÓ PUBLICADA. La consulta permet l’exportació a excel.
 • Podeu relacionar i annexar documents, com per exemple la factura amb l’albarà, malgrat no tenir el document aprovat completament.
 • A les dades addicionals del visor de documents es mostren tots els signants del document.
 • Amb l’app pel mòbil podeu rebutjar un document, ja no mostra el missatge d’error: “Error durante la operación de firma”.
 • Des de l’opció de menú ARXIU - DOCUMENTS - INSERCIÓ PER LOTS... podreu inserir més d’un document en una única acció dins d’un expedient. Heu de seleccionar els documents a inserir; indicar la tipologia documental amb la que es carregaran al sistema; i el nom del document.

ALTRES NOVETATS

 • A la safata de registre podeu realitzar la cerca per anotacions presencials i  telemàtiques. Al desplegable TIPUS REGISTRE escolliu entre les opcions de “Registre presencial” o “Integracions AOC” en cas d’anotacions telemàtiques.

 • Quan notifiqueu telemàticament des del gestor d’expedients i elimineu les pestanyes dels interessats que no voleu notificar ja no demana el correu electrònic dels interessats als quals no es notifica.
 • Al gestor de registre d’entrada/sortida, quan relacioneu dues anotacions només mostra les anotacions que han estat relacionades entre elles.
 • Els expedients en estat tancat els visualitzeu ràpidament a la graella perquè tenen una icona d’un candau com mostra la imatge següent:


 • A la graella dels expedients i tràmits s’ha canviat el camp “TIPUS” de l’expedient per “SÈRIE”.
 • La personalització de les columnes per mostrar els interessats a la graella dels expedients es visualitza correctament.
 • Quan creeu un expedient i desplegueu el camp dels responsables només es mostren les persones que pertanyen a la UT seleccionada.
 • El botó del menú de la graella de documents “COPIA” permet descarregar al vostre sistema el document que tingueu seleccionat. Si escolliu més d’un document el botó es deshabilitarà.
 • Podeu exportar a excel la fitxa de transparència de sol·licitud d’accés a la informació pública.
 • Els documents que no tenen cap signant no activa els botons d’aprovació i rebuig.
 • Els tràmits amb documents mostren correctament la vista original, ja no apareix el missatge “ocurrió un error inesperado mientras se intentava obtenir el documento”.
 • L’espai per escriure les notes dels tràmits s’ha ampliat. També la visualització des de la informació addicional .
 • La visió dels avisos pendents de llegir no es bloqueja.
 • Quan esteu molta estona sense treballar amb el gestor d’expedients la connexió queda innactiva i torna a la pantalla de login perquè us torneu a validar amb el vostre usuaris i contrasenya.
 • El component que afegeix la capçalera al document s’ha millorat perquè el fitxer resultant sigui més lleuger.
 • A la graella dels expedients, l’apartat de informació addicional, la pestanya dels documents, permet filtrar per tipologia documental o cercar pel nom del document.

La versió de les eines s’actualitzen a:

Registre i Tercers: versió 3.4.10
Gestió expedients: versió 20.8.32

 
1
Temes:
Novetats
1
Categories:
Versions