Tipus de sessions de suport programat

Sessió Visió general dels serveis SeTDIBA (metodologia + eines)

Es fa un repàs a la metodologia que implica l’ús de les eines SeTDIBA. S’accedeix a les tres eines principals del projecte (ACCEDE – TERCERS – FIRMADOC) i es fa un repàs a les funcions principals des d’un punt de vista de la seqüència mínima que requereix tota tramitació electrònica. S’aprofundeix en l’ús dels tràmits, com a pas requerit en la gestió de qualsevol expedient electrònic.

 

Sessió Gestor d'expedients - nivell bàsic

Es contextualitza el paper del gestor d’expedients en l’ecosistema SeTDIBA i s’insisteix en la importància de ser disciplinat en l’aplicació de la metodologia. S’accedeix al gestor d’expedients i es segueix la seqüència de treball diari amb l’aplicació. Es crea un expedient i s’aprofundeix en aquells processos que donen valor a l’expedient (ingesta, signatura, tramitació i notificació principalment).

 

Sessió Gestor d'expedients - nivell avançat

Es contextualitza el paper del gestor d’expedients en l’ecosistema SeTDIBA i s’insisteix en la importància de ser disciplinat en l’aplicació de la metodologia. Es mostren funcions que no formen part de la seqüència habitual de tramitació però que milloren la gestió, la informació de l’expedient i el treball diari amb l’aplicació. També es tracta l’extracció d’informació des del gestor per tal d’obtenir dades per a altres aplicacions (per exemple el portal de transparència) o indicadors d’explotació que permeten la millora dels circuits de tramitació.   

 

Sessió Registre

Es contextualitza el paper del registre en l’ecosistema SeTDIBA i s’insisteix en la importància de ser disciplinat en l’aplicació de la metodologia. Es remarquen les diferències entre els assentaments telemàtics i els presencials i la importància de fer un manteniment acurat de l’aplicació de TERCERS. S’accedeix al registre i es realitza un assentament d’entrada, un de sortida, una diligència telemàtica i es mostren les principals eines de seguiment i explotació dels assentaments.

 

Sessió Tècnics externs a l'organització

Es contextualitza el paper del gestor d’expedients en el flux de treball que implica el procediment administratiu. Sobre aquest flux es visualitza la intervenció dels tècnics externs a la organització. Es comenten els requeriments tècnics mínims que requereix aquesta intervenció i es mostra funcionalment com han d’operar sobre l’eina davant d’una petició d’informe per part de l’ens local.

 

Sessió Electes de govern

Es contextualitza el paper del gestor d’expedients en el flux de treball que implica el procediment administratiu. Sobre aquest flux es visualitza la intervenció dels electes de govern, principalment alhora de cercar informació i signar electrònicament. Es comenten els requeriments tècnics mínims que requereix aquesta intervenció i es mostra funcionalment com han d’operar sobre l’eina davant d’una petició d’informació o signatura per part dels tècnics de l’ens local.