Com identificar i extreure les dades relatives a la COVID-19 per publicar-les en el portal de transparència

 Disposar de les dades per poder-les extreure de forma automàtica o semiautomàtica requereix de seguir els següents passos:

1. Pas 1. Incorporar la referència COVID-19 sempre en el títol de l'expedients

Us recomanem incorporar el literal "COVID19" o similar en tots els expedients de contractació, subvencions i ajuts que s'han de publicar en l'apartat de transparència. 

Aquesta acció us permetrà localitzar tots els expedients relatius a la COVID-19 i exportar el llistat a format de taula d'excel. 

En cas que tingueu ja expedients creats i que no incorporin aquest literal en el títol, ho podeu solucionar seguint els següents passos: 

1. Filtreu les sèries que contenen aquests expedients. Probablement seran les següents sèries. 

 • Funció 12 - SERVEIS PER AL BENESTAR i LA SALUTGrup 12.4 - Atenció al benestar social. Valoreu filtrar també per sèrie en cas que tots els expedients de COVID19 estiguin concentrats en una sèrie. Si es troben en més d'una sèrie, no filtre per sèrie. 

 • Funció 2 - ORGANITZACIÓ i GESTIÓ ADMINISTRATIVA; Grup 2.8 - Contractació administrativa. Valoreu filtrar també per sèrie en cas que tots els expedients de COVID19 estiguin concentrats en una sèrie. Si es troben en més d'una sèrie, no filtre per sèrie. 

 • Funció 05 - RECURSOS ECONÒMICS i FINANCERS; Grup: 05.04 - Subvencions. Sèrie: 2244 - Subvencions atorgades per part de l'ajuntament

2. Modifiqueu el títol de cada expedient per a incorporar la referència "COVID19" en els expedients afectats. Podeu fer aquesta tasca sense sortir de la pantalla de filtre d'expedients per sèrie. 

 

3. Refresqueu la pantalla amb el botó "Actualitzar" per a que s'incorporin els canvis en la vistra graella. 

2. Pas 2. Ser especialment curós amb la classificació dels expedients de contractació, subvencions i ajuts

Reviseu que tots els expedients d'ajuts socials, subvencions contractes es troben ben classificats com a mínim a nivell de grup. 

 • Els ajuts socials els trobareu filtrant per Funció 12 - SERVEIS PER AL BENESTAR i LA SALUTGrup 12.4 - Atenció al benestar social.  

 • Els contractes els trobareu filtrant per Funció 2 - ORGANITZACIÓ i GESTIÓ ADMINISTRATIVA; Grup 2.8 - Contractació administrativa. 

 • Les subvencions les trobareu filtrant per Funció 05 - RECURSOS ECONÒMICS i FINANCERS; Grup: 05.04 - Subvencions. Sèrie: 2244 - Subvencions atorgades per part de l'ajuntament

3. Pas 3. Informar de les dades bàsiques de la transparència d'ajuts i contractes

S'ha incorporat als expedients, tant quan es creen com quan s'editen, una pestanya nova per infomar les dades de transparència dels ajuts i dels contractes.

3.1. Expedients d'ajuts

Els expedients classificats com:

 • Funció: 12 - SERVEIS PER AL BENESTAR I LA SALUT
 • Grup: 04 - Atenció al Benestar Social
 • Sèrie:
  • 2855 - Atenció domiciliària
  • 2858 - Servei de teleassistència
  • 2859 - Serveis de transport adaptat
  • 2862 - Ajuts al menjador
  • 2863 - Ajuts al transport escolar
  • 2864 - Ajuts familiars o personals
  • 2875 - Banc d'aliments
  • 2876 - Beques de menjador
  • 2877 - Beques d'escola bressol
  • 2883 - Prestacions econòmiques d'urgència social
  • 3127 - Ajuts i beques d'atenció a la inclusió i cohesió social

apareix la pestanya "Transparència.Ajuts" perquè informeu el valor de: Import Concedit.

Pestanya de Transparència.Ajuts

3.2. Expedients de contractes

Els expedients classificats com:

 • Funció: 2 - ORGANITZACIÓ I GESTIÓ ADMINISTRATIVA
 • Grup: 08 - Contractació Administrativa i Assistència Tècnica
 • Sèrie:
  • 1379 - Contractacions d'obres
  • 1388 - Contractacions de concessió d'obres
  • 1395 - Contractació de gestió dels serveis
  • 1403 - Contractacions de serveis
  • 1431 - Contractacions de subministraments
  • 1446 - Contractacions assegurances
  • 1448 - Contractacions privades

apareix la pestanya "Transparència.Contractes" perquè informeu els valors de: Import Licitació, Import Adjudicació, Procediment, Durada i Número de Licitadors.

4. Pas 4. Extreure i publicar la informació al portal de transparència

1. Incorporeu a la vista de la safata d'expedients oberts, les columnes que us interessi publicar. Tingueu present les següents recomanacions: 

 • Incorporeu en tots els casos les columnes: Nom, Expedient, Tipus (és la sèrie documental) i Data Fi de termini. 

 • En el cas de la contractació incorporeu també les columnes Nom de l'interessat, Cognom 1 i Cognom 2 que trobareu a la carpeta Interessat. 

 • En el cas de la contractació incorporeu la fitxa "Transparència.Contractació" les columnes  Import Licitació, Import Adjudicació, Procediment, Durada i Número de Licitadors.

 • En el cas dels ajuts incorporeu la fitxa "Transparència.Ajuts" les columnes Import Concedit.

IMPORTANT: us recomanem que guardeu aquesta configuració de la personalització de les columnes per poder tornar-la a utilitzar sempre que necessiteu publicar dades en el portal de transparència. 

2. Extraieu el fitxer excel

3. Reviseu i modifiqueu el fitxer excel:

 • Reviseu que no hi hagi dades de caràcter personal en el llistat i anonimitzeu-la.

 • Canvieu el títol de les columnes per tal que el ciutadà entengui quina informació conté el fitxes

 • Reviseu possibles incorreccions (per exemple en cas de múltimples interessats) i completeu la informació si s'escau per acomplir amb les recomanacions de l'Oficina Antifrau. 

 • Indiqueu la data d'actualització de les dades en el mateix fitxer

4. Publiqueu al portal de transparència. 

Us recomanem que expliqueu breument en la pàgina del portal de transparència el contingut dels fitxers excel i incorporeu el següent paràgraf: 

"Recordeu que podeu accedir fent ús del dret d'accés a la informació pública a través de la seu electrònica [enllaç al tràmit d'Accés a la informació pública o bé a la instància genèrica]".

 

Si voleu més recomanacions sobre com actuar durant l'estat d'alarma en relació a la COVID-19 podeu consultar també: 

- L’Oficina Antifrau publica unes recomanacions per gestionar la crisis del COVID- 19.

- Com acomplir les recomanacions de l'oficina antifrau de Catalunya sobre transparència durant l'estat d'alarma

 

 

1
Etiquetes:
covid19
1
Categories:
#EmQuedoACasa