Preguntes més freqüents

Respostes de "El joc de SeTDIBA: Registre d'Entrada"


1 -Quiz: En el registre d'entrada, quan us presenten documentació addicional a la sol·licitud...
Reposta: Cal digitalitzar i incorporar individualment cada document.

Consulta l'estat de la notificació

Des del gestor d’expedients ja podeu consultar l’estat de la notificació, és a dir, si ha estat lliurada, rebutjada o encara està pendent per llegir.

Només cal que des de l’expedient seleccionat, feu la consulta de “Tots els documents”; Seleccioneu el document amb tipologia “NOTIF”. i amb el botó dret del ratolí es desplegarà la opció: “Consultar Notificació” tal i com et mostrem a la imatge següent:

 

Canviar la tipologia del document és important!

Cada cop més sovint ens trobem registres d'entrades telemàtiques que cotenen fitxers adjunts a la sol·licitud.

En el gestor d'expedients, els documents anexos es traspassen com "ADJUNT" i no donen cap informació del tipus de document. Seguint la metodologia SeTDIBA és important que es classifiqui degudament la tipologia de cada document. És una bona pràctica que cada vegada que algú consulti un document d'un expedient classificat com ADJUNT sigui conscient que ha de revisar la tipologia documental i rectificar-la si escau.

Com es crea una còpia autèntica?

Des de l'aplicació del registre d'entrada o des del gestor d'expedients tenim la possibilitat de transformar un document en còpia autèntica sempre i quan es comprovi prèviament que els documents són originals. 

En aquest sentit, des del gestor d'expedients es pot seleccionar el tipus de document: 

Cal escollir del desplegable "Estat d'elaboració":

El número de registre d'entrada no coincideix amb el número de registre d'entrada que et mostra la persona interessada?

A vegades, ens torbem persones que es presenten amb un número de registre d'entrada que no trobem al registre d'entrada de l'ACCEDE. Això passa quan, per alguna incidència puntual, una persona ha presentat una sol·licitud electrònicament i se li genera un registre d'entrada a E-tram però per algun motiu no s'està anotant a l'Accede i, per tant, no se li facilita el registre d'entrada de l'Accede.

Quin és el pes màxim dels documents?

A l'hora d'incorporar documents al sistema d'informació, caldrà tenir en compte els límits de capacitat, i per tant serà fonamental revisar si tots els documents que aporten son realment necessaris. Per exemple, si ens aporten 100 fotografies acompanyant una sol·licitud de parada al mercat setmanal hauríem de valorar si caldrà incorporar totes les fotografies o només les més representatives, ja que hi ha un límit de pes acceptat.

Ets una entitat certificadora d’IdCat?

Hem comprovat que hi ha diferents ens SeTDIBA que són Entitats de Registre idCAT:

  • Carme
  • Castellolí
  • Fogars de la Selva
  • Llacuna
  • Subirats
  • Torre de Claramunt
  • Masies de Voltregà
  • Sant Hipòlit de Voltregà

Per tots aquests ens que ja ho són i pels que us aneu afegint en aquest llistat d'entitats cal tenir en compte que:

1.Recomanem crear un expedient administratiu al gestor d'expedients per a cada sol·licitud de certificat digital.

Problemes en el moment de signar un document des del gestor d'expedients?

Alguna vegada has volgut fer el tràmit de signatura i el gestor d'expedients t'ha mostrat el missatge següent?

T'ensenyem a trobar el teu certificat fàcilment: 
1. En aquesta mateixa pantalla fes clic en la segona icona: ;

Des de quin moment té validesa un document administratiu electrònic?

En l'article 26 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques s'estableix que: "S’entén per documents públics administratius els emesos vàlidament pels òrgans de les administracions públiques. Les administracions públiques han d’emetre els documents administratius per escrit, a través de mitjans electrònics, llevat que la seva naturalesa exigeixi una altra forma més adequada d’expressió i constància".

Què hem de fer si ens entren per registre documents en formats NO ENI?

L’Esquema Nacional d’Interoperabilitat (ENI) estableix els principis i directrius d’interoperabilitat que pretén garantir que els sistemes d’informació de les administracions públiques puguin comunicar-se i intercanviar informació. Un dels criteris de la interoperabilitat és el format de la documentació.