Nova tipologia documental DACI (Declaració d'absència de conflicte d'interès) a SeTDIBA

Arrel de la necessitat normativa que regula els procediments d'execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència, les Declaracions d'absència de conflicte d'interès (DACI), resulten un instrument fonamental per acomplir amb els requeriments legals.

Per tal que els ens locals SeTDIBA tinguin més facilitat a l'hora de sistematitzar aquest tipus documental, i poder-los localitzar de forma àgil en cas de necessitat, s'ha creat una nova tipologia documental:

DECLARACIÓ ABSÈNCIA CONFLICTE INTERÈS (TD05-010)

La trobareu tant al llistat de tipologies documentals que el podeu trobar actualitzat en aquesta mateixa comunitat virtual: https://setdiba.diba.cat/documents/codis-set, com en el camp desplegable del vostre gestor d'expedients.

Per a què em serveix aquesta tipologia?

Aquesta tipologia permet identificar de manera inequívoca les Declaracions d'absència de conflicte d'interès que són un requisit obligatori en els expedients de contractació, subvencions o selecció de personal que es financiïn amb fons Next Generation. 

Quan he d'utilitzar aquesta tipologia documental?

Cada cop que en un expedient de contractació, subvencions o selecció de personal que es financiïn amb fons Next Generation, hi hagi un òrgan col·legiat, o unipersonal, o personal tècnic que valoren l'expedient i prenen decisions sobre la seva resolució s'hauran de generar una o varies DACIs. 

Cada persona que intervé en l'expedient ha de signar el model DACI per a cada expedient. 

Aquestes DACI s'han de remetre a l'ens gestor del fons Next Generation (responsable de l'operació), per a que siguin incorporades al CoFFEE d'acord amb la instrucció Orden HFP/55/2023 de 24 de gener.  

Trobareu els models per a la gestió dels fons Next Generation a: Pla de mesures antifrau. Models i documents