Anàlisi de la gestió de les SAIP dels ens SeTDIBA

Arran de la publicació de l’informe del Síndic de Greuges i les seves conclusions i recomanacions en quant al dret d’accés a la informació pública, hem volgut analitzar la situació de la gestió d’aquestes en els ens locals SeTDIBA. Per a aquesta anàlisi hem extret informació de la sèrie documental 1314, corresponent a les sol·licituds d'accés a la informació pública.

S’ha fet una primera anàlisi de l’evolució del nombre de SAIP, en el que es visualitza el seu increment d'un 20,34% entre els anys 2021 i 2022:

Un altre indicador que hem analitzat ha estat el temps de resposta, en mitjana de dies que s’està trigant a respondre des dels ens locals a la ciutadania. Aquesta mitjana presenta una evolució positiva entre 2019 i 2022, havent-se reduït de 5,06 dies a 3,26 dies, tot i que al 2023 hi ha una lleu pujada del temps de resposta fins al moment de l’anàlisi.

De l'anàlisi dels registres gestionats durant els anys 2022 i 2023 ens queda una mostra de 629 expedients de SAIP. D’aquests expedients el tipus de resolució ha estat: Denegades: 5, Desentiment i arxiu: 2, Estimades: 96, Inadmesa parcial: 1 i 525 de les que no consta cap informació sobre el sentit de la resolució.

En quant a la tipologia de SAIP que s’estan rebent amb més freqüència son les sol·licituds d’informació sobre urbanisme, sobre contractes, convenis, subvencions, també es mostra interès en tenir informació sobre la institució, l’acció de govern i la normativa, així com la informació sobre electes i gestió econòmica:

Altra de les conclusions que extreiem de l'anàlisi es que s’observa un volum considerable de SAIP que es registren com a tal però que no responen als criteris del que seria una sol·licitud d’accés a la informació pública. En concret un 13,06% de les sol·licituds analitzades no ho serien.

Els diferents motius pels que les SAIPs no s'han classificat correctament com a tal son: 

 

En conclusió, d’aquesta anàlisi extraiem dades suficients per detectar una necessitat de donar suport al territori per millorar la gestió de les SAIPs.

Aquest fet, juntament amb les recomanacions que fa el Síndic de Greuges al seu últim informe de resultats en el que recomana treballar en la detecció i registre de les SAIP, ens ha fet dissenyar un nou recurs de catàleg que posarem a l'abast dels ens locals al proper Catàleg de Serveis 2024.