8. Avanceu en els aspectes que l'estat d'alarma permet

La suspensió de terminis decretada el RD 463/2020 ha generat dubtes sobre què és pot tramitar i què no, i com pot avançar el procediment administratiu. Tot seguit, us resolem els dubtes més freqüents. 

L’estat d’alarma paralitza tots els procediments en curs a l’ajuntament?

L’estat d’alarma suspèn els terminis per a la tramitació dels procediments, però això no implica necessàriament la paralització de tota la tramitació administrativa de l’ajuntament.

Caldrà valorar els casos en què el funcionament de l’administració municipal sigui possible, mitjançant fórmules de teletreball o similars, compatibles amb l’estat d’alarma i que, malgrat la suspensió de terminis, facin possible continuar amb la tramitació dels procediments administratius.

En quins supòsits es pot continuar amb la tramitació del procediment?

El RD 463/2020, de 14 de març, modificat pel RD 465/2020, de 17 de març, preveu els supòsits en què és possible continuar amb la tramitació dels procediments:

  • Quan hi hagi acord de l'òrgan competent, mitjançant resolució motivada en la que determini les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per a evitar perjudicis greus en els drets i interessos de la persona interessada en el procediment i sempre que aquest manifesti la seva conformitat.

  • Quan l'interessat manifesti la seva conformitat amb que no se suspengui el termini.

  • Quan hi hagi acord de l'òrgan competent que motivi la continuació d'aquells procediments administratius que vinguin referits a situacions estretament vinculades als fets justificatius de l'estat d'alarma, o que siguin indispensables per a la protecció de l'interès general o per al funcionament bàsic dels serveis.

  • Quan es tracti de procediments administratius en els àmbits de l'afiliació, la liquidació i la cotització de la Seguretat Social.

  • Quan es tracti de terminis tributaris, subjectes a normativa especial, ni afectarà, en particular, als terminis per a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries.

I si es tracta d’un procediment no inclòs en els anteriors, puc tramitar-lo?

Es pot tramitar administrativament, però en qualsevol cas, la continuïtat del procediment i la seva resolució final es veuran afectades per la suspensió perquè el termini de 10 dies de què disposa l’interessat per accedir a la notificació resta suspès.

Això vol dir que, a partir del dia que finalitzi l’estat d’alarma, s’iniciarà el còmput de 10 dies de què disposava l’interessat per accedir a la notificació.

De manera que el resultat serà que haurem avançat en la tramitació administrativa, haurà quedat gestionat, però l’interessat no podrà accedir a la notificació.

Ara bé, si comptem amb la conformitat de l’interessat, amb la que cal comptar perquè la suspensió no afecti als terminis del procediment -d’acord preveu la disposició addicional 3a. Del RD 463/2020-, aleshores la notificació no estarà afectada per la suspensió i per tant, l’interessat haurà de poder accedir a la resolució en termini.

L’acte administratiu que degut a la suspensió no es pot notificar a l’interessat, té efectes?

L'article 39 de la Llei 39/2015 (LPAC) disposa que els actes administratius es presumeixen vàlids i produeixen efectes des de la data en què es dicten, llevat que s'hi disposi una altra cosa. En mateix article determina que l'eficàcia de l’acte quedarà demorada quan ho exigeixi el propi contingut de l'acte o estigui supeditat a la seva notificació.

Per aquesta raó, les resolucions que es dictin durant el període de durada de l'estat d'alarma hauran d’indicar expressament que la seva eficàcia quedarà demorada a la represa dels terminis administratius, un cop finalitzat l’estat d’alarma.

Aquest advertiment s’hauria de reflectir com a paràgraf previ en el respectiu peu de recursos.

Quan es reprendran el còmput dels terminis suspesos?

El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el RD 463/2020 o, si s'escau, quan finalitzin les pròrrogues que s’aprovin de l’estat d’alarma declarat per aquest RD.

És dir, com que estem parlant de la suspensió del procediment, una vegada la causa de suspensió (la declaració d’estat d’alarma) s’alci, es reprendrà el còmput del temps que restava quan va quedar suspès el termini en el moment de declarar-se l’estat d’alarma.

No torna a començar el còmput del termini des del seu inici.

Es poden convocar sessions telemàtiques dels òrgans de l'administració local?

En aquest sentit, hem elaborat un especial en el que analitzem les diferents opcions així com recomanacions. El podeu consultar a --> http://setdiba.diba.cat/node/543

+ Informació

En relació a la suspensió de terminis us recomanem els següents articles: