NOVETATS 22 NOVEMBRE 2023

Des del mes de març estem treballant en un pla de millora i estabilització del mòdul de Secretaria. A continuació detallem els canvis que es produeixen.

La versió de les eines s’actualitzen a:

  • AytosSecretaria: versió 2.3.5


DESTAQUEM


Substitució del component que converteix el format dels documents


S’ha corregit el problema a l’hora de mantenir el format i estil original  dels documents i les plantilles quan s’editaven o es generaven. Per això s’ha substituir el component de LibreOffice per el nou component ASPOSE Word for Java.


Aquest canvi us permetrà generar un document a Secretaria i copar el contingut d’un altre document amb gran varietat d’estils, amb taules etc. i es mantindrà el format original del document que s’ha copiat.


Integritat dels documents eliminats


S’ha revistat el versionat dels documents perquè a l’eliminar un document des del mòdul de Secretaria quedi amb la versió 0 (eliminat) i així poder generar de nou el document eliminat.


Vincular un document tipus proposta del gestor d’expedients des de la consulta de propostes del mòdul de secretaria


S’ha creat una nova opció  per permetre associar a les propostes el document des de la mateixa consulta de propostes sense necessitat de generar el document.


Consulteu les propostes en estat “Esborrany” i desplegueu les opcions disponibles, apareix l’opció “Vincular document proposada”.Es mostrarà la finestra per escollir els document tipus PROPOSTA D'ACORD (TD10-010) que estan a l’expedient vinculat a la proposta.Escolliu el document a associarDe la mateixa forma, en el moment de crear una proposta també es podeu vincular el document de la proposta. Creeu la proposta i guardeu-la. Desplegueu les opcions de menú i escolliu l’opció “Vincular document proposada”.L’opció de “Vincular document proposada” només permet vincular documents del tipus configurat al manteniment, en concret del PROPOSTA D’ACORD (TD10-010).


En el moment de realitzar l’acció de “Vincular document proposada”, tant des de l’alta com des de la consulta, l’estat passa automàticament a “Enviada Secretaria” i s’omple la fitxa “aytosSecretaris_Proposta” associada a la proposta del gestor d’expedients.Validació de notificacions de convocatòria


Des de l’opció de menú “Les meves sessions publicades” no es controlava si l’usuari electe havia acceptat o no la notificació de la convocatòria. Això provocava que qualsevol usuari convocat pogués accedir directament a la sessió sense haver acceptat la notificació.


Per accedir a l’expedient de la sessió l’usuari ha hagut d’acceptar la notificació de la convocatòria. En cas que no l’hagi acceptat bé perquè no s’ha generat, estigui caducada o rebutjada, quan intenti obrir la sessió li mostrarà el següent missatge:Nova gestió pel canvi d’estat de les propostes


Per integrar i millorar l’eficiència entre el gestor d’expedients i el mòdul de Secretaria en el canvi d’estat de les propostes, s’ha optimitzat la comunicació entre ambdues eines. S’optimitza la gestió de les versions dels documents de les propostes quan canvien d’estat.


ALTRES INCIDÈNCIES SOLUCIONADES


Correcció de la sincronització dels documents generats des de Secretaria i modificats al gestor d’expedients.


S’ha corregit la incidència que es produïa al modificar un document al gestor d’expedient que havia estat generat des del mòdul de secretaria perquè es perdia la versió del document.


Correcció del funcionament de l’opció “Permetre certificats d’acords de punts sense votar”


S’ha corregit el funcionament del camp “Permetre certificats d’acords de punts sense votar” que es configura al manteniment dels òrgans.


En cas que estigui marcat, la sessió permetrà generar els certificats d’acord, malgrat els punts no s’hagin votat.


En cas que estigui desmarcat, la sessió no permetrà generar els certificats d’acord mentre els punt no s’hagin votat.


Correcció autocompletat de l’òrgan al crear la proposta


A la creació d’una proposta s’ha corregit l’autocompletat del camp “Òrgan” perquè reconegui el text mentre s’escriu i mostri el resultat que coincideix amb la descripció de l’òrgan.Correcció de l’estat de la sessió a l’eliminar la convocatòria


S’ha corregit l’estat de la sessió quan s’elimina la convocatòria. A l’eliminar el document de la convocatòria l’estat de la sessió mostra l’estat en que es troba l’ordre del dia en el moment de generar la convocatòria (ordre del dia generat o ordre del dia aprovat).


Si el document de l’ordre del dia està aprovat, la sessió passarà a estat “Ordre del dia aprovat”.


Si el document de l’ordre del dia no esta aprovat, la sessió passarà a l’estat “Ordre del dia generat”.


Correcció canvi d’estat de rebutjar propostes


S’ha corregit el canvi d’estat de les propostes “Rebutjades” anteriorment es quedaven en estat “Enviada a Secretaria”.


Al rebutjar una proposta cal indicar el motiu, al confirmar-se l’operació l’estat que es mostrarà la proposta és “Retornada”.Correcció de la consulta del estat de la notificació


S’ha corregit la consulta del estat de la notificació que permet modificar els filtres i indicar la unitat orgànica propietària de la notificació del Ple per mostrar l’estat de la notificació.


Correcció dels tags de les plantilles de sessions


S’han realitzat ajustos i canvis sobre les etiquetes vinculades a les sessions perquè quan s’incloguin a la plantilla per generar la notificació de la convocatòria es resolguin correctament i mostri el contingut corresponent a l’etiqueta indicada a la plantilla.


Correcció de la comunicació entre el gestor d’expedients i el mòdul de secretaria els canvis d’estat dels documents


S’ha corregit la comunicació dels canvis d’estat dels documents entre el gestor d’expedients i el mòdul de secretaria. Es donava la circumstància que a l’aprovar un document al gestor d’expedients al mòdul de secretaria no li arribava la informació i no podia continuar amb el procés de desenvolupament de la sessió.


Correcció dels apòstrofs als títols de les propostes


Als títols de les propostes es poden incloure apòstrofs, no els converteix a interrogant (?)


Correcció del error 500 al crear una proposta des del gestor d’expedients


S’ha corregit l’error que es produïa al crear una nova proposta des del gestor d’expedients i mostrava l’error 500 que obligava a l’usuari a connectar-se directament al mòdul de secretaria.


Correcció de la generació dels documents des del mòdul de secretaria


S’ha corregit l’error que no permetia generar documents des del mòdul de secretaria i mostrava un error.


Correcció de la modificació de l’hora de la sessió


S’ha corregit l’error al modificar l’hora en una sessió de Ple i que mostrava el missatge “El camp hores fins a no és vàlid


Correcció de la vinculació del document de la proposta a altres expedients de forma aleatòria


S’ha corregit la incidència on al crear una proposta a més de vincular-se al seu expedient es vinculava a altres expedients de forma aleatòria.


Correcció de la modificació del document de proposta des del mòdul de secretaria


S’ha corregit la incidència perquè quan una proposta està en estat Borrador o Pendent de Signatura es pugui modificar el document des del mòdul de secretaria, sí que es podia modificar des del gestor d’expedients.


Correcció de la generació de la certificació de la sessió


S’ha corregit la incidència a la generació del certificat de la sessió de tots els punts, només es generava el certificat del primer dels punts de la sessió i la resta mostrava l’error.

  • S'ha produït un error generant el document. Disculpi les molèsties. 4 > 0


Correcció al consultar la proposta generada


S’ha corregit l’error que mostrava al consultar una proposta des del gestor d’expedients i que obligava al usuari a validar-se una altra vegada al mòdul de secretaria.


Correcció de l’error de metadades al generar alguns documents


S’ha corregit l’error que apareixia aleatòriament al crear o generar alguna plantilla o document del mòdul de Secretaria. L’error que mostrava era: S’ha produït un error generant el document. Disculpi les molèsties. Metadades Obligatoris sense valor 52.eEMGDE.Organ”


Correcció dels desplegables dels manteniments


A l’apartat de manteniments s’ha corregit els desplegables dels òrgans, unitats proponents i tipus de propostes perquè mostri correctament el contingut.


Correcció del filtre de la unitat orgànica als manteniments


S’ha corregit el filtre de la unitat orgànica perquè tant al manteniment dels òrgans com de les unitats proponents no es mostri duplicada a la graella de resultats i provoqui conflictes als resultats.


Correcció del contingut de “Permisos a usuaris” i “Publicació” al manteniment dels òrgans


S’ha corregit el contingut del manteniment dels òrgans, la pestanya de “Permisos a usuaris”  i “Publicació” perquè mostri tota la informació. No es mostrava: el nom, els usuaris autoritzats ni els terminis de publicació.


ALTRES MILLORES INCORPORADES


Canvi del camp “Estat” a tipus desplegable a la incorporació d’un punt d’urgència


Al desenvolupament de la sessió, al incorporar un punt d’urgència s’ha actualitzat el camp “Estat” perquè sigui tipus desplegable. D’aquesta forma es facilita poder filtrar i afegir correctament algun dels punts disponibles.Incorporació de l’estat “Enviada a Secretaria” als filtres dels òrgans col·legiats tipus Comissió Informativa


A la safata d’entrada de les propostes de l’òrgan col·legiat de tipus Comissió Informativa s’ha afegit l’estat “Enviada a Secretaria” als filtres perquè només apareguin aquelles propostes que poden ser incorporades a la sessió.Validació per no vincular un document que ja està associat a proposta


S’ha incorporat una validació per evitar que un document que està vinculat a una proposta no es pugui vincular a una segona proposta. Si s’intenta fer la segona vinculació es mostrarà el missatge d’error “El document seleccionat ja està inclòs en una proposta”.Ordre del resultat de consultes de més recent a menys recent


Per facilitar l’ús de l’eina s’ha corregit l’ordre de la visualització dels resultats de les consultes. La visualització del contingut de les graelles serà de més recent a menys recent. O sigui, el primer resultat que es mostrarà serà l’últim registre creat.