Suspensió de terminis en aplicació del RD 463/2020 de 14 de març

La disposició addicional 3a (DA 3a) del Reial Decret 463/2020, de 14 de març de 2020, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, disposa la suspensió dels terminis administratius.

La suspensió implica que el còmput del termini es paralitza durant el temps que duri la causa de suspensió; en aquest cas, d'acord amb l'esmentada DA 3a, pel termini de vigència del RD 463/2020, és dir, 15 dies naturals (art. 3 RD) i una vegada finalitzada la causa de suspensió, el còmput del termini es reprèn en el punt on es trobés.

L'estat d'alarma entra en vigor en el moment mateix de la seva publicació al BOE (disposició final 3a del RD 463/2020), per tant el termini de 15 dies naturals comença a computar des del dia 14/03/2020, que va ser publicat.

Tret que l'estat d'alarma sigui prorrogat expressament, la suspensió finalitzarà el dia 29/03/2020 i el còmput dels terminis suspesos es reprendrà l'endemà dia 30/03/2020, en el punt on es trobessin.

Tot i que no existeix cap tràmit de la metodologia e-SET que pugui donar resposta a aquesta situació excepcional, per a l’aplicació dels tràmits en les eines SeTDIBA (i poder comptabilitzar correctament els terminis), us recomanem que utilitzeu el tràmit 05. Elaborar documentació tècnica/Realitzar actuacions.  Com sabeu, aquest és un tràmit d’espera que us permetrà suspendre el termini durant el període de suspensió establert per l’estat l’alarma.